Producent Reklam

Gwarancje

§8. Reklamacje

1.HotArt Przemysław Zaczek na wszystkie swoje usługi oraz produkty udziela 12 miesięcznej gwarancji, wyjątek stanowią źródła światła nie objęte gwarancją

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie HotArt Przemysław Zaczek. Reklamacje nie spełniające podanej procedury lub też zgłoszone już po odbiorze przesyłki, nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów należy przesyłać w postaci pisemnego protokołu wraz z całością reklamowanej pozycji zamówienia na adres HotArt Przemysław Zaczek . Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa HANACK STUDIO.

4.W szczególnych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w miejscu wskazanym przez KLIENTA, lecz za dojazd (niezależnie od wyniku rozpatrzenia reklamacji ) pobierana jest opłata 1,30 zł+VAT/km za obie strony.

5. Zwrot zapłaty nie może przekroczyć fakturowanej ceny nabytego towaru- może to być zatem kwota identyczna z tą która poniósł klient lub też odpowiednio mniejsza.

6. Jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż rok, klient zobowiązany jest raz na 12 miesięcy przeprowadzić płatny serwis reklamy. Jeżeli serwis nie zostanie przeprowadzony w określonym w gwarancji terminie, gwarancja jest nie ważna.

7. Podpisanie umowy z HotArt Przemysław Zaczek jest równoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.